این نیز بگذرد

گاهی اوقات باید گذشت و رد شد.

اینکه مسئولیا تمام مشکلات رو به گردن بگیریم، موجب فرسایش روحیمون میشه.

پس باید گذاشت و گذشت.