تغییرات

تغییرات در رفتار و عادتهای روزمره‌ی ما به سختی و ندرت اتفاق می‌افته.

برای مثال حدود هشت ماه قبل مطالعه‌ی کتاب زندگی خود را طراحی کنید را به اتمام رساندم. اما هیچ چیز خاصی را در زندگی شخصی‌ام طراحی نکردم.

یکی از دلایل، باور نداشتن به سخت بودن تغییر و دوم بلد نبودن تغییر کردن.

هر کاری یک راه و چاهی داره. و بهتره که در مورد تغییر کردن بهتر و منظم‌تر فکر کنم تا مجبور نباشم هشت ماه بعد دوباره پستی مشابه این پست منتشر کنم و بنویسم که ما که تغییر نکردیم.