جرات تغییر

شنیدن کلمه تغییر؛ من رو یاد کتاب “چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟” میندازه. اینکه ما چقدر دبسته‌ی شرایط فعلی میشیم. چقدر برای پیدا کردن مجدد پنیر، حاضریم هابهام و ریسک رو تحمل کنیم؟