درس نهم از ست گادین

 initiative is the privilege of picking yourself. you aren’t given initiative, you take it.

pick yourself. if you’re not getting what you want, it maybe because you’re not making good enough art. often enough.

پیش قدم بودن، آغازگر بودن، محصول جانبی سریع ریکاور کردنه، ریکاور کردن از شرایط سخت، از زخمها و دردها.

شما آغازگر و خفن به دنیا نمیاین، شما انتخاب میکنی که آغازگر باشی.

بعد از هر بار خوردن زمین، دستتو بزار رو زانوهات و بلند شو. اگه از چیزایی که میخوای تو زندگیت خبری نیست، شاید به این ددیله که هنر بع اندازه کافی خوبی رو در کلرهات عرضه نمیکنی، هنرت در حد خواسته‌هات نیست.

یاد مصاحبه میلاد کی‌مرام در برنامه کافه آپارات افتادم. بعدا بهش میرسم.