دفترچه‌ی اوقات خوش

در کتاب “زندگی خود را طراحی کنید” تمرینی داده شده که هدف کشف سلایق و علایق حال حاضرمون هست.

اطلاعات زیاد و ارزشمندی رو هر روز بدون ثبت کردن، از دست میدیم.

یکی از این اطلاعات فعالیتهایی که در طول روز بهشون مشغول هستیم و این فعالیت‌ها از ما انرژی میگیرن و در نهایت برای ما مطلوبت روحی و سرخوشانه ایجاد میکنن یا حالمون رو میگیرن.

شکل کامل‌تر این تمرین و جزئیات بیشتر در نوشته‌ی بعدی منتشر خواهد شد.