صرفاً جهت به روزرسانی

خستگی بعد از کار، یکی از زیباترین و شیرین‌ترین لحظات یک نفر میتونه باشه. خصوصاً وقتی این زحمت دیده بشه و مورد تحسین قرار بگیره.