صرفاً جهت به روزرسانی

در باب شاگردی کردنم و شیرین ترین تمرینهای زندگیم.

شاید شاگرد خوبی نبودم، شاید خوب تمرینها رو انجام ندادم، اما فقط تقصیر من نبوده. گاهی حرفای معلم، تمرینهای کتاب، دغدغه و انتخاب من نبوده برای همین به سختی میشد پای این تمرینها بشینم و ازشون لذت ببرم.

اما الان آگاهانه به سراغ کتابها و کلاسها و دوره های آموزشی میرم و از شاگردی کردن و انجام تمرینها و حل مسئله، به شدت لذت میبرم.

قطعا برای نوشتن در مورد همه ی اساتید و کتابها و تمرینات به ساعتهای بیشتری احتیاج دارم، اما این موردی که امروز مینویسم، به این علت هست که در روزمرگی ها فرا موششون نکنم.

جناب پیریایی عزیز، تمرین خوبی رو برای افزایش تسلط کلامی پیشنهاد دادن.

تمرین از این قرار هست که اول کلماتی رو به تصادف پشت سر هم مینویسیم:

عشق، دوست، شب، زیبا، رویا، چشم، در، ماشین، زندگی، نفس، گوش، دیوار، میله، آجر، صندلی، تخت، سیگار، فندک، تلاش، آدم، پتو.

در قدم بعدی دو به دوی کلمات نوشته شده رو با هم ترکیب میکنیم:

آجر عشق، سیگار چشم، ماشین تلاش، پتوی زندگی، نفس صندلی، دیوار عشق، فندک رویا، سیگار عشق، پتوی شب، تخت رویا، تخت عشق، تخت شب، میله ی شب، آجر شب، دیوار شب، آجر تلاش، گوش رویا، گوش عشق، گوش زندگی

تعداد خیلی زیادی ترکیب باحال که تا حالا باهاش برخورد نداشتین رو باهاش برخورد میکنین.

“کلمات ذهنت رو بچین رو کاغذ، دو تا دو تا این تیکه های پازل رو بچسبون به هم، از این ترکیبهای قشنگ لذت ببر”