صرفاً جهت به روزرسانی

روزهای سردی که به سرعت تاریک میشن و جرات نه گفتن برای حفظ روزت نداری. حتی خستگی بدنی هم به این سرما و برنامه های یکدفعه ایت اضافه میشه و نتیجه میشه خستگی و نداشتن خروجی.

بهترین درمان این مواقع پیاده روی حوالی خیابون ولیعصره، البته به سمت پایین که نیازی به زور زدن نباشه. دیدن بافت قدیمی خیابان فلسطین و آذربایجان و میدان حر و …

روزهای بدون خروجی و بدون هیچ دستاوردی.

روزهایی که نمیشه انکارشون کرد و باید پذیرفت.