طراحی مسیر شغلی

پیشنوشت: 

فرصتهای زیاد، رابطه‌ی مستقیمی با نشست و برخاست با آدمهای قابل و حاضر در بازار کار، حاصل میشه.

محیط و آدمهای اطرافمون هستن که ما رو شکل میدن، در جایی میخوندم که تاثیر تصمیمات خودمون بر وضعیت فعلیمون، بیست و پنج درصده و تاثیر اطرافیان و محیط هفتاد و پنج درصده.

علی‌الخصوص آدمایی که خیلی باهاشون وقت میگذرونیم و باهاشون در یک تیم کاری قرار میگیریم.

اصل مطلب:

《وقتی بحث کار و شغل در میون باشه این ایده که طراحی یک فرآیند پر از تعامل هست رو باید ضرب در دو کنیم.

قشنگ ترین و بیشترین ایده‌های ما از سمت افرادی که باهاشون کار میکنیم به سمتمون سرازیر میشه، فقط باید لب تر کنیم و تقاضای کمک کنیم.

وقتی شما با دنیا به این شکل تعامل میکنید، تجربه نشون داده که دنیا هم به همون میزان و شکل شروع میکنه با شما تعامل کردن و اینطوری میشه که تغییر شروع میشه.》