طراحی مسیر شغلی

پیشنوشت: 

remember that intrested describes a person who has a feeling of wanting to learn more about something, and intresting describes the thing that makes someone feel that way.

you feel intrested in something because that thing is intresting.

اصل مطلب: 

《 در صفحات قبل، بخش کنجکاوی، توصیه‌ای مطرح شده یود که میگفت علاقه داشتن برای دونستن درباره‌ی دنیا و مردم، اتفاق دوست داشتنی و با ارزشیه. چیزهای زیادی در مورد دنیا و مردمش هست که ما رو به یادگرفتن ازشون فرا میخونن.

پس تشنه‌ی یادگیری و دونستن بودن خیلی باحاله.

اما نصفه‌ی دوم این ایده اینه که، باحال بودن هم، باحاله.

یعنی طوری باشیم که جماعتی دوست داشته باشن که در مورد ما بیشتر بدونن.》