عادت مطالعه

اینکه این روزها سرشلوغی رو بهانه میکنم برای مطالعه نکردن، خیلی ناراحت کننده است.

به قول شعبانعلی

کسی که سرشلوغی رو بهانه‌ای برای مطالعه نکردن میدونه، در مواقع تنهایی هم قرار نیست مطالعه کنه.

پیشنهادی که شعبانعلی میکنه، اینه که هر روز قبل از خواب یا بعد از بیدار شدن، یک صفحه مطالعه داشته باشیم و خیلی در قید و بند تعداد کتاب مطالعه شده در طول ماه و هفته نباشیم.

خودمون رو در زمان و مکان مشخصی، مشغول مطالعه کنیم. تا بتونیم عادت مطالعه رو در خودمون ایجاد کنیم.