عصر محتوا

تصور کنید شخصی رو که در کنار دریا زندگی میکند و هر روز سوار بر کشتی می‌شود و بعضی اوقات مدت زیادی از خشکی دور می‌ماند.

انتظار می‌رود که این شخص حتماً حتماً شنا بلد باشد. چون یکی از بزرگترین مخاطرات شغلی این شخص، غرق شدن و خفگی است.

پس بهتره که این شخص زمان زیادی را برای یادگیری شنا بگذارد و پس از تمام شدن یادگیری، هر روز یا یک رو در میان، برای تمرین کردن شنا و جلوگیری از محو شدن مهارتهای شناگری وقت بگذارد.

ما امروز در شرایط مشابهی با این شخص قرار داریم.

ما هر روز در کنار دریای محتوا چشم باز میکنیم و در محتوای زیادی حرکت می‌کنیم و خطر غرق شدگی هم ما رو تهدید میکنه، پس چه بهتر اینکه به فکر مهارتهای شناگری مهارتهای محتوایی‌مون داشته باشیم.

ادامه دارد.