فهمیدن اینکه هیچ چیزی بلد نیستی

گاهی اوقات نیازی نیست که چیزهای زیادی بلد باشیم، همین که بفهمیم که چیز خاصی بارمون نیست، خودش یک نعمته. که با هزینه‌ی زیادی بدست میاد.