ناپایداری

خیلی از اوقات، کارها و تلاشی که برای به نتیجه رسیدن موضوعی میکنیم، مثه متقاعد کردن یک مشتری یا راضی نگهداشتن کارفرما، پیشفرض اینه که یک بار تلاش کنیم و دیگه کا تموم میشه.

اما این رضایتی که برای کارفرما اتفاق افتاده یا مشتری‌ای که متقاعد شده، خیلی گذرا و زود گذره و به سرعت از بین میره و ما بلافاصله باید برای رضایت مجدد کارفرما و متقاعد سازی مشتری جدید تلاش کنیم.