نداشتن سنس

بعد از دو سال کارکردن در زمینه مهندسی، نداشتن درک درستی از محدوده مقادیری که یک پارامتر میتونه داشته باشه، خیلی جالب نیست و ممکنه که باعث شرمساری بشه.

خیلی ذهن منظم و مرتبی در زمینه مهتدسی ندارم و به این فکر میکنم که به افکارم نظم بدم. طوری که بتونم در هر جایی، خیلی راحت موارد مهم رو ریکال کنم و در بحثهای مهندسی بتونم نظر بدم و یا حداقل نظرات دیگران رو درک کنم.