پیاده‌روی

پیاده‌روی همراه یک دوست، واقعاً باعث بهتر شدن حال من میشه. خستگی بعد از پیاده‌روی برای من خیلی شیرین و لذت بخشه.

ای کاش بتونم منظم‌تر و بیشتر بحث پیاده‌روی رو در برنامه‌ام داشته باشم.