چالش زبان

quirk

a quirk is a unique, odd, and sometimes charming traits that makes a person stand out from the crowd.

خاص بودن. خاص بودن مثبتی که فرد رو یه سر و گردن از بقیه میاره بالاتر.