چالش زبان

vineyard

another name for a farm where wine grapes are grown.

آهنگ میگی آره میگم نه رو اگه به زدبازی و سبک رپ علاقه دارید، گوش کنید.