چالش زبان

disengaged

emotionally detach

از میل و رغبت افتادن، بی‌علاقه و کم رمق کاری رو دنبال کردن