چالش زبان

persona

the aspect of someone’s charcter that is presented to or percieved by others.

تصویر که از شخصی در ذهن ما نقش میبنده و یا عامدانه ساخته میشه.