چالش زبان

scarcity

having less than you feel you need

کتابهای زیادی که دوست دارم بخونم اما وقت ندارم. احساس میکنم وقت خیلی کمی دارم، 24 ساعت پاسخگوی من نیست.