چقدر عالی میشد اگه

بعضی از روزهای عمرم دوباره تکرار میشد. یاد اون روزها هم برام شیرینه. روزهایی که با صرف زمان در کنار دوستان اوقات خوشی رو تجربه میکردم. چقدر خوب شد که وارد دانشگاه شدم و با دوستانی آشنا شدم.

دوستانی سبزتر از برگ درخت.