کتاب فقر احمق میکند

محرومیت ما از انجام بعضی از کارها، بعضی از چیزها، حسابی کار دستمون میده.

باعث میشه که فکر و ذکرمون بشه فکر کردن به کارها و چیزهایی که ازشون محروم هستیم.

با توجه به تجربه‌ی محرومیتهایی که در زندگی خودم داشتم و همچنین در زندگی خیلی از افراد دیگه میبینم، مناسب میدونم که در اسرع وقت این کتاب رو یک ورقی بزنم و یک خلاصه‌ای از این کتاب رو در اینجا منتشر کنم.