688.5

گاهی اوقات برای آزمایش فرضیاتی که در مورد زندگی به ذهنمون میرسه باید هزینه پرداخت کنیم.

اما تا وقتی پرداخت نکنیم، فرضیه‌هامون درست تلقی میشه.

فرضیه‌هایی که خیلی وقت و انرژی مغزی ما ر از ما میگیرند.