بازخوردی صمیمانه از یک دوست، یک برادر، یک همکار

مهندس الف نون، که کامل در جریان کارهای من هست، و مثل یک برادر به من کمکهای زیادی کرده، امروز، یک نصیحت فوق العاده رو به من در مورد سبک کارم گوشزد کرد. اینکه خیلی کند هستم، کند بودن نه در راه رفتن و نه در حرف زدن و نه هیچ چیز دیگه. کند بودن …

بازخوردی صمیمانه از یک دوست، یک برادر، یک همکار ادامه »