توجه‌ ما

توجه ما میتونه باعث متولد شدن و حضور بعضی چیزها در زندگی ما بشه. اگر در حال مطالعه‌ی این سطور هستید، در واقع با توجهی که به کلمات من بخشیدین، باعث تولد من و تفکرات من در زندگیتون شدین. اگر در حال مطالعه‌ی کتابی هستین، به نویسنده‌ی کتاب و به مدل ذهنی کتاب، با توجهتون …

توجه‌ ما ادامه »