عزت نفس چیه؟

“عزت نفس” از اون دست کلماتیه که همه به کار میبرند و به گوش همه آشناست، اما تعریف واضح و مشخصی در خصوصش انجام نشده و هر کسی با تعریفهای ذهنی خودش از این کلمه استفاده میکنه. اما در درس متمم، در خصوص “عزت نفس” مفهوم پردازی انجام شده، یعنی اینکه تعریف مشخصی برای “عزت …

عزت نفس چیه؟ ادامه »