تغییر ناگهانی

خلوت کردن روی میز کار.

خالی کردن میز اتاق از هر گونه کتاب یا دفتر یا هرچیز دیگه‌ای که ارتباطی به مطالعه نداره.

نگهداری تنها یک کتاب روی میز کفایت میکنه.

بدون هیچ عجله‌ای برای اتمام کتاب.

روزی یک خط مطالعه، اما هر روز.

روزی ۱۰ صفحه اما دو هفته بی‌فایده‌اس. چون قطع میشه.

روزی یک ساعت مطالعه هم همینطور.

هر روز باید زمانی برای منظم کردن میز محل کار و میز مطالعه صرف کرد.

حتی اگر تنها بتونیم یک قطعه‌ی سوزن اضافی رو جا به جا کنیم.

اما هر روز.

در کل ریشه‌ی تغییرات در دو بخش تقسیم شده.

بخش اول انتخاب یک قدم خیلی خیلی کوچیک.

بخش دوم روزانه انجام دادن اون قدم خیلی خیلی کوچیک.

تمامی دست و پا زدن من.

این هست که با یک ذهن منظمتر کارهای شرکت رو انجام بدم و همچنین کتاب “مسیر شغلی خود را طراحی کنید” را تا انتها بخونم.

انجام کارهای شرکت، مثه باشگاه رفتنه.

مطالعه کتاب مسیر شغلی، مثه ریکاوری کردن عضلات هستش.

همونطور که باشگاه رفتن بدون فکر کردن به ریکاوری عضلات کاری عبث و بیهوده و بی فایده‌است.

انجام وظایف محوله از سمت شرکت، بدون مطالعه کردن، بدون گوگل کردن، کاری است معادل یک حقوق ساده و هیچ نوع پیشرفتی.