مدیریت پروژه

به واسطه‌ی شغل درگیر کار ساخت یک واحد صنعتی شده ام.

پروژه به هیچ وجه، شروع خوبی نداشت.

مدارک مهندسی ناقص، جوشکارهای نابلد، عدم هماهنگی بین دفتر تهران با محل پروژه، نداشتن اطلاعات از واقعیات موجود در کارگاه و … همه و همه دست به هم داده که روند پیشرفت پروژه با توقف رو به رو بشه.

به این موضوع فکر میکردم که چطور میتونم صورت مسئله‌ی ای پروژه رو برای خودم باز کنم. چطور بهتر صورت مسئله رو بفهمم.

چون فهمیدن صورت مسئله، معادل نیمی از پاسخ مسئله است.