چالش زبان

fascinating

چیزی که ما رو اهلی کنه و در ما ایجاد علاقه کنه.

چیزی که که نتونیم  برای بیشتر دونستن در موردش، دندون روی جیگر بگذاریم.

چیزی که نتونیم ازش چشم برداریم.