چالش زبان

satisfaction

the act of fulfilling a need, desire or apetite.

a good meal is provides satisfaction of your hunger.

ایریضا هستم.

شاید حال ناخوشی که داریم، مربوط میشه به نیازهایی که سرکوب کردیم. نیازهایی که به رسمیت نشناختیم. چون آدمهای زیادی اوم بیرون معتقدند که این نیاز، کثیفه یا بده یا …

اما اجداد ما هر روز زندگی میکردند تا همین نیازها رو در زندگیشون رفع و رجوع کنن.

کاش سراغ یک کتبی برم و لغتهای اون کتب رو پشت سر هم منتشر کنم که بعدا یایری زبان و اون موضوع هم فال باشه هم تماشا.

یعنی فلش کارتهای اون کتابرو اول مطالعه کنیم، بعد ترجمه‌ی فارسیبخونیم و در نهایت متن انگلیسی.