چالش زبان

love

what you love means what you adore.

عشق حسی است که باعث میشه آدم بتونه پابرهنه برای دیدن کسی که نمیتونه درموردش فکر نکنه، مسیر طولانی‌ای رو راه بره.