چالش زبان

problem

مسئله،

نقطه‌ای از زمان که دیگر از پنیر مطلوبیت ما خبری نیست و ما باید هرچه سریعتر آستین بالا بزنیم و فکر مطلوبیت جدید باشیم.