چالش زبان

tap into something

to manage to use something in a way that brings good results

بهره‌بردن و استفاده کردن در جهتی که نتایج خوبی حاصل شه.